ETT MACHNOVISTISKT DOKUMENT


Till arbetare, bönder och povstantsij

Med de förtryckta mot förtryckarna - alltid

I reaktionens mörka dagar, då de ukrainska böndernas ställning var förtvivlad, var ni de första, som i egenskap av obevekliga och orädda förkämpar för den stora saken att befria de arbetande massorna, tog upp kampen. Detta var det vackraste och största ögonblicket i vår revolutions historia, ty ni gick den gången mot fienden med vapen i hand som medvetna revolutionärer, besjälade av frihetens och jämlikhetens stora ideal. Men in i era led har det smugit sig negativa, brottsliga element. Bland de revolutionära sångerna om arbetarnas snara frigörelse började det ljuda tunga, hjärtskärande skrik från olyckliga, fattiga judar. På den lysande revolutionära himlen visar sig mörka fläckar: det var spår av fattiga, judiska martyrers blod, oskyldiga offer för reaktionen och klasskampen. Skändliga handlingar begicks. Judepogromer kom till stånd.

Arbetare, bönder och povstantsij! Ni vet att i fattigdomens fruktansvärda avgrund finns arbetare av alla nationaliteter - ryska, judiska, polska, tyska, armenska osv. Ni vet att tusentals judiska flickor, folkets döttrar, säljer och vanärar sig för kapitalet precis som kvinnor av andra nationaliteter. Men ni vet också att många ärliga och uppriktiga judar - revolutionära kampbröder - har dött för friheten i Ryssland, för hela vår kamp. Revolutionen och vår hederskänsla som arbetare förpliktigar oss alla - och det så skarpt att samtliga reaktionens krafter darrar - säga ifrån att vi för kamp mot en gemensam fiende: mot kapitalet och makten som förtrycker arbetarna. Överallt måste vi ge till känna att våra fiender är förtryckarna i olika länder: den ryske fabrikören och den tyske driftsherren, den judiske bankiren och den polske godsägaren. Bourgeoisin i alla länder och av alla nationaliteter har förenat sig till en fruktansvärd kamp mot revolutionen, mot arbetarna i alla länder och av alla nationaliteter.

Bönder, arbetare och povstansij! I detta ögonblick då den internationella fienden - bourgeoisin i alla länder - överfaller den ryska revolutionen och sår oenighet inom arbetarmassornas led för att undergräva revolutionen och kullstörta klasskampens verkliga fundament - alla arbetares solidaritet och enighet - måste ni gå till kamp mot både medvetna och omedvetna kontrarevolutionärer, som är ute efter att ödelägga arbetarmassornas frigörelsekamp mot kapitalet och makten. Det är er revolutionära plikt att sopa bort varje spår av förföljelser mot andra nationaliteter och skoningslöst göra upp med judepogromernas anstiftare.

Vägen till arbetarmassornas frigörelse går genom ett förbund mellan alla världens arbetare.

Leve arbetarnas international! 

Leve den fria anarkistiska kommunen!

 

Exekutivkommittén för Guljaj-Poljes krigsrevolutionära sovjet, 

Anarkistiska gruppen Nabat (Alarm), 

Överbefälhavaren för Povstantjestvoarmén: Batjko-Machno, 

Stabschefen vid Povstantjestvoarmén: B. Veretjelnikov

Guljaj-Polje, maj 1919


Source: Anarkisterna i Klasskampen

Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader

L@ Pagin@ di nestor mcnab