Организационна платформа на Всеобщия съюз на анархистите

ОРГАНИЗАЦИОННА ЧАСТ


ПРИНЦИПИ НА АНАРХИСТКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Гореизложените общи конструктивни положения представляват организационна платформа на революционните сили на анархизма.

Тази платформа, даваща определени идеологически и тактически направления, представлява онзи минимум, върху който трябва да се обединят всички участници в организираното анархистко движение.

Нейната задача е да групира около себе си всички здрави сили на анархисткото движение в една обща, активна и постоянно действаща организация, във Всеобщ съюз на анархистите. Към създаването на такава организация трябва да бъдат насочени силите на всички активни дейци на анархизма.

Основните организационни начала на Всеобщия съюз на анархистите са следните:

1) Единство на идеологията.

Идеологията е сила, направляваща дейността на отделните лица и отделните организации по определен път и към определена цел. Естествено е тя да бъде обща за всички лица и организации влизащи в общия съюз. Дейността на общия анархистки съюз трябва постоянно да бъде в тясна връзка с изповядваните от него идеологически начала.

2) Единство на тактиката или колективен метод на действие.

Тактическите методи, прилагани от отделните членове или групи в съюза, също трябва да бъдат общи, да бъдат строго съгласувани както помежду си, така и с общата идеология и тактика на съюза.

Общата и единна тактическа линия в движението има решаващо значение за живота на организацията и цялото движение: тя освобождава движението от задушаващото го тресавище на множеството взаимно унищожаващи се тактики и групира всичките му сили в едно определено направление водещо към определена цел.

3) Колективна отговорност.

В редиците на анархисткото движение решително трябва да се осъди и отхвърли тактиката на действието на лична отговорност.

Сферите на революционния и социално-политическия живот са преди всичко дълбоко колективни по същество. Революционната обществена дейност в тези сфери не може да се основава на личната отговорност на отделните дейци.

Изпълнителният орган на общото анархистко движение анархисткият съюз решително изправящ се срещу тактиката на безотговорния индивидуализъм, въвежда в своите редици принципа на колективната отговорност: за революционно-политическата дейност на всеки член от съюза отговаря целият съюз и обратно за революционно-политическата дейност на целия съюз отговора всеки един негов член.

4) Федерализъм.

Анархизмът винаги е отричал централизираната организация, както в сферата на социалния живот на масите, така и в сферата на собствената си политическа дейност. Системата на централизацията се крепи на убиването у всяка личност на духа за критика, инициатива, независимост и на сляпото подчинение на широките маси на центъра. Естествен и неизбежен резултат от тази система е поробването и механизирането на обществения и партиен живот.

Срещу централизма анархизмът винаги е издигал и отстоявал принципа на федерализма, в който се съчетават независимостта на личността или организацията, тяхната инициатива и работа за общото дело.

Съчетавайки идеята за независимостта и пълноправието на отделната личност с работата за обществените потребности и инстинкти, федерализмът по този начин отваря врати пред пълното изявяване на силите на отделната личност.

Въпреки това нерядко федералното начало в редиците на анархизма се извращава, разбира се като право да изявяваш в организацията предимно собственото си аз, без да носиш отговорности по отношение на самата организация.

Това извращаване до голяма степен дезорганизира нашето движение в миналото и днес решително трябва да му се сложи край.

Федерализмът означава свободно договаряне на лица и цели организации за съвместна работа, насочена към постигане на обща цел.

Но този договор и федералният съюз изграден по него стават реалност, а не фикция, самозаблуда, само когато всички участници в този договор и съюз в най-пълна степен изпълняват поетите отговорности и взетите заедно решения.

В обществената работа, независимо на колко широка федерална основа е изградена тя, не може да има само права без задължения, не може да има само решения без изпълнение. Нещо повече такова нещо не може да има в една анархистка организация, поемаща върху себе си изцяло отговорностите към трудещите се и тяхната социална революция.

Следователно федералният тип на анархистката организация, наред с признаването на всеки член от организацията неговата независимост, право на глас, лична свобода и инициатива, възлага определени организационни задължения на всеки член, изисква точното им изпълнение и изпълнението на взетите заедно решения.

Само в този случай федералният принцип ще бъде жизнен и анархистката организация ще функционира правилно и ще върви към набелязаната цел.

Идеята за Всеобщ съюз на анархистите поставя проблема за координацията (съгласуваността) на действията на всички сили в анархисткото движение.

Всяка една от влезлите в съюза организации става отделна жизнена клетка на съюза. Всяка от тях има свой секретариат, изпълняващ и направляващ идейно-политическата и техническа работа на организацията.

За координация на дейността на всички организации, влизащи в съюза, се създава специален орган под формата на Изпълнителен комитет на съюза. Отговорност на този комитет ще бъдат следните функции: осъществяване на практика на приетите и възложени му от съюза решения; идейно и организационно направляване на дейността на отделните организации съгласно общата идеология и общата тактическа линия на съюза; осведомяване за общото състояние на движението; поддържане на делови и организационни връзки между всички организации на съюза и други.

Правата, задълженията и практическите задачи на Изпълнителния комитет се определят на общосъюзен конгрес.

Всеобщият съюз на анархистите има съвсем определена конкретна цел. В името на успеха на социалната революция той трябва на първо място да подбере и привлече към себе си най-критичните и революционни елементи от работниците и селяните.

Като организация преди всичко на социалната революция, при това организация безвластническа, стремяща се към унищожаването на класовото общество днес и сега, Всеобщият съюз на анархистите еднакво силно се опира на двете основни класи от съвременното общество на работниците и селяните и служи в еднаква степен на освобождението и на двете.

По отношение на градските работници и революционни профсъюзни организации Всеобщият съюз на анархистите трябва да положи всички усилия, за да стане техен пионер и идеен вожд.

Същите задачи Всеобщият съюз на анархистите си поставя и по отношение на експлоатираното селячество, при това, като опорни точки, играещи същата роля като революционните профсъюзи на работническата класа, той трябва да се стреми да развива мрежата от революционно-икономически селски организации и освен това специфичен Селски съюз, основан на безвластнически начала.

Плът от плътта на трудещите се, Всеобщият съюз на анархистите трябва да участва във всички сфери на техния живот, като винаги внася организираност, настойчивост, дух на активност и настъпление.

Само в този случай той ще може да изпълни своето предназначение, да въплъти своята идейна и историческа мисия в социалната революция на трудещите се и да стане организиран инициатор на процеса на тяхното освобождение.


Back to Index


Return to The Nestor Makhno Archive

Other pages connected to this site:

Anarchist Groups & Organizations

An Anarchist Reader